Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania covid-19
Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
dotyczące zapobiegania  i  przeciwdziałania covid-19
w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
 
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191)
opublikowane: Dz.U. z 2020 r. poz. 410
zmiany uwzględnione w treści: Dz.U. z 2020 r. poz. 492, 595, 642, 742, 780, 871
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
opublikowane: Dz. U. z 2020 r. poz. 493
zmiany uwzględnione w treści: Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781 i 872
Cel procedur:
1.Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19
2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedury organizacji zajęć dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. do przedsionka przed wejściem na hall z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Uczeń zobligowany jest do osłony ust i nosa w na terenie szkoły do momentu zajęcia miejsca przy ławce w klasie lub świetlicy.
 8. Po wejściu do przedsionka szkoły  wszystkie osoby przechodzące na hall zobligowane są do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 9. Uczniowie , czekając na wejście do szkoły, szatni albo sali lekcyjnej  zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 10. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą, salą lekcyjną oraz świetlicą.
 11. Uczniowie wchodzą i wychodzą do sali lekcyjnej lub świetlicy z zachowaniem odstępu 2 m.
 12. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 13. Uczeń zajmuje miejsce w sali przy ławce i pozostaje przy niej do zakończenia zajęć lekcyjnych. Wychodząc na przerwę lub do toalety  jest zobowiązany do zakrycia ust i nosa maseczką.
 14. Uczeń spędza przerwę pod opieką nauczyciela w wyznaczonym przez niego miejscu.
 15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Posiadanie własnych przyborów dotyczy również zajęć w świetlicy szkolnej.
 16. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany  w gabinecie pielęgniarki (min. 2 m odległości od innych osób) i niezwłocznie zostaną o tym fakcie powiadomieni  rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 
 
 
 
 
 
 
Procedury organizacji zajęć rewalidacyjnych
1. Od 18 maja 2020 r. uczeń z orzeczeniem o kształceniu specjalnym może brać udział w zajęciach rewalidacyjnych.
2. W zajęciach może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3.  Uczeń do szkoły przychodzi samodzielnie lub przyprowadzany/odbierany jest  przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
5. Rodzic i opiekunowie przyprowadzający/odbierający ucznia do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
6. Rodzic  może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, tj.do przedsionka przed wejściem na hall z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
7. Uczeń zobligowany jest do osłony ust i nosa w na terenie szkoły do momentu zajęcia miejsca przy ławce w klasie lub świetlicy.
8. Po wejściu do przedsionka szkoły  wszystkie osoby przechodzące na hall zobligowane są do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
9. Uczeń , czekając na wejście do szkoły, szatni albo sali lekcyjnej  zachowuje odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz ma zakryte usta i nos.
10. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą, salą lekcyjną oraz świetlicą.
11. Uczniowie wchodzi i wychodzi do sali lekcyjnej z zachowaniem odstępu 2 m.
12. Uczeń zajmuje miejsce w sali przy ławce i pozostaje przy niej do zakończenia zajęć lekcyjnych. Wychodząc na przerwę lub do toalety  jest zobowiązany do zakrycia ust i nosa maseczką.
13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
14. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany  w gabinecie pielęgniarki (min. 2 m odległości od innych osób) i niezwłocznie zostaną o tym fakcie powiadomieni  rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 
 
 
 
 
 
Procedury organizacji zajęć dla uczniów
klas VI (wydział instrumentalny i IV (wydział wokalny) PSM II st.
1. Od 20 maja 2020 r. uczniowie klas VI (wydział instrumentalny) i IV (wydział wokalny) PSM II st. mogą brać udział w zajęciach dydaktycznych w zakresie przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym w części praktycznej.
2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Uczniowie przychodzący do szkoły  mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący min. 2 m.
4. Uczeń zobligowany jest do osłony ust i nosa w na terenie szkoły do momentu wejścia do sali lekcyjnej lub sali koncertowej.
5. Po wejściu do przedsionka  szkoły  wszystkie osoby przechodzące na hall zobligowane są do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
6.  Uczniowie czekając na wejście do szkoły, szatni albo sali lekcyjnej  uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
7. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą, salą lekcyjną oraz salą koncertową.
8. Uczniowie oraz nauczyciele wchodzą i wychodzą do sali lekcyjnej lub sali koncertowej z zachowaniem odstępu 2 m.
9. Nauczyciele informują dyrekcję szkoły o planie zajęć na dany tydzień z uwzględnieniem zajęć z akompaniatorem.
10. Uczniowi roku dyplomowego może być udostępniona sala dydaktyczna, sala koncertowa oraz instrumentarium szkolne w celu przeprowadzenia prób i ćwiczeń. Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania w/w zapisów dotyczących przestrzegania warunków bezpieczeństwa.
11. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  w gabinecie pielęgniarki, a następnie  zostaną powiadomieni  rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 
 
Procedury organizacji konsultacji dla uczniów kl. IV -VIII OSM I st.
1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII mogą brać udział w konsultacjach z nauczycielami z przedmiotów objętych egzaminem dla uczniów kl. VIII.
W dniach  1- 7 czerwca 2020 r. w konsultacjach z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących mogą uczestniczyć uczniowie klas IV – VII OSM I st.
2. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji  uczniowi nie wolno uczestniczyć w zajęciach.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
5. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. do przedsionka przed wejściem na hall z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
6. Uczeń zobligowany jest do osłony ust i nosa w na terenie szkoły do momentu zajęcia miejsca przy ławce w klasie.
7. Po wejściu do przedsionka szkoły wszystkie osoby  przechodzące na hall zobligowane są do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
8. Uczniowie czekając na wejście do szkoły, szatni albo sali lekcyjnej  uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.
9. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą i salą lekcyjną.
10. Uczniowie wchodzą i wychodzą do sali lekcyjnej z zachowaniem odstępu 2 m.
11.W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
12. Uczeń zajmuje miejsce w sali przy ławce i pozostaje przy niej do zakończenia zajęć lekcyjnych. Wychodząc na przerwę lub do toalety  jest zobowiązany do zakrycia ust i nosa maseczką.
13. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
14. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
16.Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  w gabinecie pielęgniarki (min. 2 m odległości od innych osób) i niezwłocznie zostaną powiadomieni  rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
17. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
19. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pomoc