Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Procedura rekrutacyjna

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena  we Włocławku zaprasza do nauki w:

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (dzienna szkoła podstawowa) - dzieci od 6 roku życia, składanie wniosków do 23 kwietnia 2024 r.

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia – dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat (nauka w trybie popołudniowym), składanie wniosków do 31 maja 2024 r.

Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia Wydział Instrumentalny – młodzież w wieku ponad 10 lat (nauka w trybie popołudniowym), składanie wniosków do 31 maja 2024 r.

Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia Wydział Wokalny - młodzież w wieku od 16 lat (nauka w trybie popołudniowym), składanie wniosków do 31 maja 2024 r.

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Wnioski rekrutacyjne znajdują się w dziale Do pobrania.

Wnioski rekrutacyjne można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl

 

 

Zasady i tryb przyjmowania uczniów do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

na rok szkolny 2024/2025

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ośmioletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat lub 6 lat.

§ 2. 1. Rodzice kandydata o przyjęcie do OSM I st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku składają stosowny wniosek w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły i ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły.

2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. (zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe).

3. Drugi etap rekrutacyjny dotyczy uczniów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.  W przypadku kandydata niepełnoletniego (art. 131 ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Terminy składania dokumentów wymienionych w ust 3 określa Dyrektor Szkoły.

5. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do OSM I st., który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat, do podania załączają zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust.2. pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe) wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo Oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 3. 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (cykl 8-letni) w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przeprowadza nabór do następujących klas instrumentów: fortepian, organy, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, perkusja.

2. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do OSM I st. określają w podaniu 2 instrumenty wybrane spośród wymienionych odpowiednio w § 3. ust.1. Decyzję o przydziale instrumentu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§ 4. 1. Kwalifikacja kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, czyli sprawdzenia uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

2. Badanie przydatności obejmuje:

1) badanie słuchu muzycznego poprzez:

- wykonanie piosenki,

- powtarzanie wysokości dźwięków,

- powtarzanie fragmentów melorytmicznych,

- rozpoznawanie ilości dźwięków we współbrzmieniu,

- poczucie tonalne (zakończenie melodii na tonice),

- rozpoznawanie zmian brzmieniowych zestawów melodycznych,

- rozpoznawanie wysokości dźwięków w skrajnych rejestrach,

2) badanie rytmu poprzez:

- powtarzanie schematów rytmicznych,

- powtarzanie rytmu z fragmentów melorytmicznych,

3) badanie pamięci muzycznej poprzez:

- porównywanie 2 wzorów melodycznych,

- porównywanie 2 fragmentów rytmicznych,

- porównywanie 2 fragmentów melorytmicznych.

§ 5. Informację o terminie i warunkach przeprowadzenia badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły i podaje do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.

§ 6. 1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2. Do szczegółowych zadań komisji należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności każdego kandydata w skali

1- 25 punktów.

4. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.

§ 7. 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły podaje się do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od dnia zakończenia badania przydatności.

2. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłasza się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż 30 kwietnia 2024 r.

§ 8. 1. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do OSM I st. składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w tej szkole.

2. Terminy składania dokumentów wymienionych w ust. 1 określa Dyrektor Szkoły.

§ 9.1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

Zasady i tryb przyjmowania uczniów do klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

na rok szkolny 2024/2025

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej:

1) sześcioletniej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat i nie więcej niż 10 lat,

2) czteroletniej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.

§ 2. 1. Rodzice kandydata o przyjęcie do PSM I st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku składają stosowny wniosek w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły i ogłoszonym na stronie internetowej szkoły.

2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe).

3. Drugi etap rekrutacyjny dotyczy uczniów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.  W przypadku kandydata niepełnoletniego (art. 131 ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Terminy składania dokumentów wymienionych w ust 3 określa Dyrektor Szkoły.

5. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do PSM I st., który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat, do podania załączają zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (art. 36 ust.2. pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe) wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo Oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

§ 3. 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (cykl 6-letni i cykl 4 - letni) w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przeprowadza nabór do następujących klas instrumentów: fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, perkusja.

2. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do PSM I st. określają w podaniu 2 instrumenty wybrane spośród wymienionych odpowiednio w § 3. ust.1. Decyzję o przydziale instrumentu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

§ 4. 1. Kwalifikacja kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności, czyli sprawdzenia uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

2. Badanie przydatności obejmuje:

1) badanie słuchu muzycznego poprzez:

- wykonanie piosenki,

- powtarzanie wysokości dźwięków,

- powtarzanie fragmentów melorytmicznych,

- rozpoznawanie ilości dźwięków we współbrzmieniu,

- poczucie tonalne (zakończenie melodii na tonice),

- rozpoznawanie zmian brzmieniowych zestawów melodycznych,

- rozpoznawanie wysokości dźwięków w skrajnych rejestrach,

2) badanie rytmu poprzez:

- powtarzanie schematów rytmicznych,

- powtarzanie rytmu z fragmentów melorytmicznych,

3) badanie pamięci muzycznej poprzez:

- porównywanie 2 wzorów melodycznych,

- porównywanie 2 fragmentów rytmicznych,

- porównywanie 2 fragmentów melorytmicznych.

§ 5. Informację o terminie i warunkach przeprowadzenia badania przydatności ustala Dyrektor

Szkoły i podaje do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.

§ 6. 1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2. Do szczegółowych zadań komisji należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności każdego kandydata w skali   

1- 25 punktów.

4. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.

§ 7. 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły podaje się do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od dnia zakończenia badania przydatności.

2. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłasza się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż 21 czerwca 2024 r.

§ 8.1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

 

Zasady i tryb przyjmowania uczniów do klasy I Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia

w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

na rok szkolny 2024/2025

 

§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej:

1) sześcioletniej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność instrumentalistyka) może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie więcej niż 23 lata,

2) czteroletniej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (specjalność wokalistyka) może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 15 lat i nie więcej niż 23 lata.

§ 2. 1. Rodzice kandydata lub pełnoletni kandydat ubiegający się  o przyjęcie do PSM II st. w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku składają stosowny wniosek w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły i ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły.

2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez:

1) lekarza laryngologa lub foniatrę – specjalność wokalistyka,

2) lekarza pulmonologa – instrumenty dęte,

3) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – pozostałe instrumenty.

Zaświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki.

3. Drugi etap rekrutacyjny dotyczy uczniów, którzy uzyskali równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. 

1) W przypadku kandydata niepełnoletniego (art. 131 ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) W przypadku kandydata pełnoletniego (art.135 ust. 6 pkt 2 Ustawy Prawo Oświatowe) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

 - niepełnosprawność dziecka kandydata,

- niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

- samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

4. Terminy składania dokumentów wymienionych w ust. 3 określa Dyrektor Szkoły.

§ 3. 1. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – specjalność instrumentalistyka w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przeprowadza nabór do następujących klas instrumentów: fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, waltornia, trąbka, puzon, perkusja.

2. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia – specjalność wokalistyka w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przeprowadza nabór do klasy śpiewu.

§ 4. 1. Kwalifikacja kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

2. Egzamin wstępny do PSM II st. obejmuje:

1) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

2) egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.

§ 5. Informację o terminie i warunkach przeprowadzenia badania przydatności ustala Dyrektor

Szkoły i podaje do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed ich rozpoczęciem.

§ 6. 1. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

2. Do szczegółowych zadań komisji należy:

1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności każdego kandydata w skali

1- 25 punktów.

4. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.

§ 7. 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły podaje się do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

2. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłasza się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż 21 czerwca 2024 r.

§ 8.1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

pomoc