Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

Data publikacji strony internetowej: 2017.12.13 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Na stronie zamieszczono dokumenty jako skan wersji papierowych,
  • Dla informacji brak właściwej relacji,
  • Zwiększając rozmiar elementów strony internetowej w tym tekstu następuje utrata zawartości lub funkcjonalności strony,
  • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
  • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
  • Strona internetowa nie posiada języka określonego w atrybucie lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023.02.10. Deklarację sporządzono na podstawie badania wewnętrznego: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły Roman Kozicki, sekretariat@zsmwlo.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 231 19 88 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Zespołu Szkół Muzycznych im Czesława Niemena we Włocławku

I Budynek Zespołu Szkół Muzycznych im Czesława Niemena przy ul. Wiejskiej 29:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek zlokalizowany jest we Włocławku-Osiedle Południe ul. Wiejska 29 i składa się z trzech kondygnacji, piwnicy i sali koncertowej niepodpiwniczonej. Budynek posiada jedno wejście główne od ulicy Wiejskiej i ma dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla osób niepełnosprawnych ). Drzwi nie są automatycznie otwierane. Przy wejściu głównym (przedsionek) znajduje się dyżurka gdzie znajduje się osoba dyżurująca, która pomoże osobie niepełnosprawnej otworzyć drzwi główne szkoły i dostać się na teren budynku.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind Szkoła nie posiada wind do transportu osób niepełnosprawnych. Wszystkie korytarze w całym obiekcie są płaskie bez barier. Szerokości przejść na korytarzach nie są węższe niż 90 cm. Uchwyty i klamki usytuowane są na wysokości równej bądź powyżej 110 cm. Na parterze szkoły można dostać się do wszystkich, niezbędnych pomieszczeń. Na parterze znajduje się sekretariat szkoły, gdzie załatwiane jest większość spraw oraz toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku szkoły przy ul. Wiejskiej 29 nie ma platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
4. Informacje o miejscach i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu szkolnym przy ul. Planty znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

pomoc