Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Konkursy

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

1.  Konkurs X Włocławskie Spotkania Skrzypcowe „Na polską nutę” jest rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2.  Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

3.  Współorganizatorami konkursu są: Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku oraz Stowarzyszenie Promocji i Wspierania Talentów.

4.  Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest jednoetapowy, przeznaczony dla uczniów kl. I-IV cyklu 4 letniego oraz kl. I-VI cyklu 6-letniego / 8-letniego publicznych szkół muzycznych I stopnia.

5.  X Włocławskie Spotkania Skrzypcowe odbędą się w dniach 27-29.04.2021 r. w sali koncertowej ZSM im. Czesława Niemena we Włocławku.

6.  Przesłuchania będą miały formę konkursu przeprowadzonego stacjonarnie lub w trybie online, w zależności od sytuacji związanej z COVID-19. Decyzja o trybie przeprowadzenia konkursu zostanie podana w dniu 31.03.2021 r.

7.  Spotkania będą przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:

I grupa    

 • uczniowie klas I-II OSM I st. lub PSM I st. cyklu 8-letniego/6-letniego
 • uczniowie klasy I PSM I st. cyklu 4-letniego

II grupa   

 • uczniowie klas III-IV OSM I st. lub PSM I st. cyklu 8-letniego/6-letniego
 • uczniowie klasy II PSM I st. cyklu 4-letniego

III grupa  

 • uczniowie klas V-VI OSM I st. lub PSM I st. cyklu 8-letniego/6-letniego
 • uczniowie klas III-IV PSM I st. cyklu 4-letniego.

8.  Program konkursu:

  I grupa wiekowa

 • Koncert (część I lub III) lub utwór dowolny.
 • Miniatura z towarzyszeniem fortepianu – dowolny utwór kompozytora polskiego.

 II grupa wiekowa

 • Koncert, część I lub III.
 • Miniatura z towarzyszeniem fortepianu – dowolny utwór kompozytora polskiego.

 III grupa wiekowa

 • Dowolna etiuda na skrzypce solo.
 • Koncert, część I lub III.
 • Miniatura z towarzyszeniem fortepianu – dowolny utwór kompozytora polskiego.

     Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

9.  Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do konkursu na podstawie nadesłanych zgłoszeń – Karty Zgłoszenia wraz z załącznikiem. Karta Zgłoszenia oraz załącznik dołączone są do regulaminu.

10.  Wypełnione Karty Zgłoszenia wraz z załącznikiem należy przesłać wyłącznie drogą mailową w terminie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. na adres e-mail: promocja.talentow@gmail.com

11.  Zgłoszenia wysłane zarówno przed, jak i po w/w terminie, nie zostaną przyjęte przez organizatora.

12.  Uczestników będzie oceniać Jury powołane przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

13.  Jury będzie pracować zgodnie z regulaminem pracy przyjętym przed rozpoczęciem przesłuchań.

14.  Jury będzie oceniać występy uczestników uwzględniając następujące kryteria:

 • aparat gry,
 • intonacja i jakość brzmienia,
 • znajomość formy utworu i umiejętności jej realizacji,
 • interpretacja i stylowość wykonania,
 • prawidłowy dobór repertuaru,
 • prezentacja sceniczna.

15.  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

16.  Występy uczestników będą oceniane w skali 1-25 punktów.

17.  Kryteria uzyskania tytułu laureata konkursu są następujące:

Grand Prix          25 pkt

I miejsce              23-24 pkt

II miejsce             22 pkt

III miejsce           21 pkt

18.  Dopuszcza się przyznanie wyróżnień w każdej grupie wiekowej.

19.  Laureaci konkursu otrzymują uprawnienia, o których jest mowa w:

 • art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną oceną klasyfikacyjną),
 • art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),
 • przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

20.  Wszyscy wykonawcy Spotkań otrzymają dyplomy uczestnictwa.

21.  Przesłuchania grup wiekowych w trybie stacjonarnym planowane są w następujących terminach:

27.04.2021 r. – I grupa wiekowa

28.04.2021 r. – II grupa wiekowa

29.04.2021 r. – III grupa wiekowa

22.  Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 przesłuchania odbędą się w reżimie sanitarnym, bez udziału publiczności. W przesłuchaniach uczestniczą jedynie opiekunowie i nauczyciele występującego ucznia. Organizator nie przewiduje organizacji Koncertu Laureatów. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły: www.zsmwlo.edu.pl w dniu 30.04.2021 r. Nagrody oraz dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą do szkół zgłaszających uczestników.

23.  Uczniowie wystąpią w kolejności alfabetycznej począwszy od litery wylosowanej przez organizatorów w dniu zamknięcia listy.

24.  Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami. Organizator nie zapewnia akompaniatorów. W sali koncertowej dostępny jest fortepian marki Petrof.

25.  Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsmwlo.edu.plw dniu 09.04.2021 r. Organizator nie dopuszcza zmian w harmonogramie po ogłoszeniu i podaniu go do publicznej wiadomości.

26.  Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania ponoszą uczestnicy konkursu.

27.  W przypadku organizacji konkursu w trybie online, należy w terminie do 16.04.2021 r. przesłać e-mailem na adres: promocja.talentow@gmail.com, link odsyłający do nagrania w serwisie YouTube.Udostępnienie więcej niż jednego wykonania danego utworu wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika.

28.  Nagranie musi być w trybie „niepublicznym”, mieć wyłączoną możliwość komentowania oraz oceniania.

29.  Przysłanie linku do nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie nagrania w przypadku zakwalifikowania uczestnika do Koncertu Laureatów.

30.  Nagranie powinno być wykonane i zamieszczone w możliwie wysokiej jakości, minimum Full HD (1080p).

31.  W tytule nagrania należy zawrzeć:

 • X WSS
 • imię i nazwisko uczestnika
 • nazwę szkoły.

32.  W opisie nagrania powinien zostać wypisany program w kolejności wykonywania, klasa/cykl oraz grupa wiekowa.

33.  Nagranie powinno być zrealizowane jedną, nieruchomą kamerą. Każdy z utworów musi być zarejestrowany w całości, bez cięć montażowych i modyfikacji ścieżki dźwiękowej. Dopuszcza się nagranie utworów w osobnych filmach i połączenie ich ze sobą.

34.  Nagranie musi być wykonane w planie pełnym obejmującym solistę oraz akompaniatora, w odległości umożliwiającej identyfikację uczestników, ale nie powodującej zniekształceń dźwięku.

35.  Dopuszcza się użycie zewnętrznego urządzenia rejestrującego dźwięk, celem montażu audio i video, pod warunkiem braku ingerencji w ścieżkę dźwiękową.

36.  Nagrania laureatów wytypowanych przez Jury będą udostępnione, jako „Koncert laureatów” na stronie internetowej współorganizatora w zakładce dotyczącej konkursu.

37.  Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane będą pod numerem telefonu: (54) 231 19 88, od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00-12:00.

 

Regulamin wraz z Formularzem Zgłoszeniowym i załącznikiem znajdą Państwo w zakładce DO POBRANIA - pod hasłem X Włocławskie Spotkania Skrzypcowe.

pomoc