Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Zasady nauczania zdalnego w ZSM
Zasady nauczania zdalnego w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena
we Włocławku
 
Zasady ogólne
1. Nauczanie zdalne zostaje wprowadzone ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, przez Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.
2. Dyrektor  zawiesza wszystkie zajęcia w szkole na czas oznaczony. O zawieszeniu zajęć poinformowani zostają: organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący szkołę.
3. Informacja o  okresie zawieszenia zajęć jest przekazywana uczniom oraz rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły.
4. Kształcenie zdalne oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem m.in. aplikacja Microsoft Teams, komunikatory: Skype, Messenger, WhatsApp; e-dziennik, kontakt za pomocą poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny w taki sposób, by na bieżąco tworzyć możliwości skorzystania z materiałów wskazanych przez nauczyciela.
5. Dyrektor szkoły z wicedyrektorami oraz kierownikami sekcji koordynuje pracę poszczególnych nauczycieli biorąc pod uwagę możliwości techniczne i umiejętności TIK wszystkich podmiotów biorących udział w kształceniu na odległość. 
6.  Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz ogólnomuzycznych  na bieżąco dokonują wyboru  treści programowych dopasowując do nich narzędzia oraz formy przekazu. Ustalają plan zajęć dla konkretnej grupy, klasy uczniów (lekcje powinny się odbywać zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego planem). W wyjątkowych przypadkach zdalna lekcja może być przełożona na inny termin z odpowiednią adnotacją w dzienniku.
7. Nauczyciele instrumentaliści realizują materiał nauczania określony w planach pracy poszczególnych sekcji. Plan zajęć ustalany jest indywidualnie z uczniem i może podlegać modyfikacji. W przypadku nauczania zdalnego nauczyciele przedmiotów indywidualnych mogą prowadzić lekcje przy pomocy komunikatorów internetowych oraz poprzez przesyłanie przez ucznia nagrań audio lub video, a następnie odsyłanie przez nauczyciela uwag w formie pisemnej lub ustnej. Nauczyciel instrumentalista wybierając metodę pracy z uczniem uwzględnia specyfikę instrumentu oraz indywidualną sytuację ucznia (etap edukacji, możliwości techniczne, itp.)
8. Zajęcia lekcyjne realizowane są z wykorzystaniem bazy danych zalecanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym  strony: epodreczniki.pl, strony CKE, OKE; programy telewizyjne i radiowe; materiały wskazane przez nauczyciela; zdalnenauczanie.pl; szkolawsieci.pl, materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie Centrum Edukacji Artystycznej i inne.
9. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się za pomocą ustawicznego  kontaktu uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się za pomocą: pisemnych prac przesyłanych nauczycielom poprzez aplikacje i komunikatory wykorzystywane w pracy poszczególnych klas, grup czy podczas zajęć indywidualnych; wypełnianie kart pracy, bieżącego oceniania aktywności uczniów w trakcie zajęć prowadzonych on-line, odsłuchania przesłanych plików audio lub wideo z realizacją bieżącego materiału.
10. Wprowadza się następujący sposób dokumentowania procesu nauczania podczas prowadzenia zajęć na odległość:
a) obecności/nieobecności i usprawiedliwienia nieobecności uczniów, oceny cząstkowe, półroczne i końcoworoczne, oceny z przesłuchań i egzaminów zamieszczone zostają w dzienniku elektronicznym i w dziennikach przedmiotowych,
b) nauczyciele na bieżąco dokonują wpisów w dzienniku elektronicznym oraz w dziennikach przedmiotowych, dodając w temacie zajęć dydaktycznych wpis „zajęcia zdalne”,
c) dzienniki przedmiotowe podczas nauczania zdalnego znajdują się w miejscu zamieszkania/prowadzenia zajęć nauczycieli muzyków,
d) nauczyciele mogą gromadzić dokumentację z przeprowadzanych zajęć w postaci zdjęć, printscreenów, zrzutów ekranów lub nagrań w urządzeniach mobilnych; dokumentację udostępniają Dyrektorowi ZSM na jego polecenie w celu kontroli przeprowadzonych zajęć,
10. Uczeń i rodzice są na bieżąco informowani o postępach  oraz ocenach uzyskanych przez uczniów za pomocą  dziennika elektronicznego i innych dostępnych narzędzi elektronicznych.
11. Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia zdalne (dziennik elektroniczny, kontakt e-mailowy, kontakt telefoniczny).
12. Nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne w miejscu zamieszkania lub w miejscu pracy zachowując zasady bezpieczeństwa ochrony danych i podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci.
13.  Nauczyciel, który z powodów technicznych (utrudniony dostęp do Internetu, brak sprzętu do prowadzenia zajęć) nie może prowadzić zajęć lekcyjnych z miejsca zamieszkania zobowiązany jest do zgłoszenia Dyrektorowi ZSM chęci prowadzenia lekcji na terenie szkoły z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Nauczycielowi udostępniony zostaje szkolny laptop, internet i sala do prowadzenia zajęć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie epidemii.
14. W trakcie realizacji nauczania zdalnego ważne jest zachowanie cyberbezpieczeństwa związanego z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów, Internetu  i  innych urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.
 
Zadania wychowawcy klasy
1. W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie.
2. Reaguje na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.
3. Wskazuje sposób kontaktu ze swoimi wychowankami i warunki w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji z wychowawcą klasy.
4. W ramach zajęć z wychowawcą zapoznaje się z problemami z jakimi borykają się uczniowie, wspiera ich, pomaga w rozwiązywaniu problemów, otacza swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywuje do pracy, w razie potrzeby kieruje uczniów do pedagoga szkolnego pracującego on-line.
5. Koordynuje wraz z pedagogiem szkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.
 
Zadania psychologa szkolnego, pedagoga i logopedy
1. W czasie trwania epidemii udzielają wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów i rodziców.
2. Pedagog i psycholog szkolny są dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
3. Organizują konsultacje w formie dogodnej dla uczniów i rodziców,
4. Świadczą zdalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:
a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,
b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,
c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,
d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją do nauczania zdalnego,
e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego.
6. Wspomagają nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.