Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Procedura rekrutacyjna

Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena  we Włocławku

 

zaprasza do nauki w:

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia - dzieci od 6 roku życia

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia – dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat (nauka w trybie popołudniowym)

Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia (wydział instrumentalny) – młodzież w wieku ponad 10 lat (nauka w trybie popołudniowym)

Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia (wydział wokalny) - młodzież w wieku od 16 lat (nauka w trybie popołudniowym)

wniosek rekrutacyjny na rok szkolny 2021/22 dostępny jest w dziale DO POBRANIA - Rekrutacj​a

 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły -  „Zasady i tryb przyjmowania uczniów do ZSM”.

 

Niniejszy dokument określa  formę i zakres badania przydatności oraz egzaminów wstępnych, a także sposób informowania kandydatów o przyjęciu do Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

1.    Zespół  Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku przyjmuje uczniów do klas pierwszych:

a) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl ośmioletni) i Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl sześcioletni i czteroletni) pod warunkiem uzyskania przez kandydata pozytywnego wyniku badania przydatności.

b)  Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia ( cykl sześcioletni - wydział instrumentalny i cykl czteroletni - wydział wokalny) pod warunkiem zdania egzaminu wstępnego.

2. Badanie przydatności obejmuje sprawdzenie uzdolnień  muzycznych kandydata:

a) badanie słuchu muzycznego poprzez:

- wykonanie piosenki

- powtarzanie wysokości dźwięków

- powtarzanie fragmentów melorytmicznych

- rozpoznawanie ilości dźwięków we współbrzmieniu

- poczucie tonalne (zakończenie melodii na tonice)

- rozpoznawanie zmian brzmieniowych zestawów melodycznych

- rozpoznawanie wysokości dźwięków w skrajnych rejestrach

b) badanie rytmu poprzez:

- powtarzanie schematów rytmicznych

- powtarzanie rytmu z fragmentów melorytmicznych

c) badanie pamięci muzycznej poprzez:

- porównywanie 2 wzorów melodycznych

- porównywanie 2 fragmentów rytmicznych

- porównywanie 2 fragmentów melorytmicznych

 

3. Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia składa się z:

- egzaminu  praktycznego z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych

 

4. W przypadku gdy liczba kandydatów na dany instrument jest większa niż liczba miejsc, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na inny instrument.

5.  Rekrutację przeprowadza  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6. W skład Komisji wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.

7. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków Komisji zespoły kwalifikacyjne, liczące co najmniej

3 osoby.

 

8. Komisja określa sposób i zakres badania przydatności, egzaminu wstępnego oraz dokonuje oceny kandydatów.

 

9. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności i egzaminu wstępnego każdego kandydata w skali 1 – 25 punktów.

10. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.

 

11. Komisja sporządza w trakcie badań przydatności oraz egzaminów wstępnych:

 a) protokoły indywidualne dla każdego kandydata  zawierające  ocenę poziomu uzdolnień muzycznych,

 b) protokół zbiorczy zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku oraz uzyskane przez kandydatów punktacje.

12. Do szkół muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przyjmowani są kandydaci, którzy spełnili wszystkie warunki zasad rekrutacji i w wyniku badania przydatności lub egzaminu wstępnego zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

13. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Zespołu Szkół Muzycznych dyrektor ogłasza w terminie do dnia:

a) do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st . – do 14 kwietnia 2021 r.

b) do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. – do 25 czerwca 2021 r.

14. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami na wybrane specjalności do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych, szkoła może podać terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kretariat szkoły, ul. Wiejska 29 
tel. 54 231 19 88, adres e-mail: