Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

RODO

Obowiązek  informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena z siedzibą we Włocławku ul. Wiejska 29
 • inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych im Czesława Niemena jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Ptasia  2a, Włocławek;jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo -  składkowych
 • Podane przez Panią/Pana dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,  instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;
 • W  procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć

-  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

- upoważnieni pracownicy administratora,

- instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS,US itp.;

 • podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

 

Obowiązek informacyjny - ZFŚS

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych  jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku   ul. Wiejska 29, 87 – 800 Włocławek, e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl tel.0 54 231 19 88
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana oraz przysługujących praw, można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji zadań administratora w związku z prowadzoną działalnością socjalną,   złożenia wniosku i/lub przyznania oraz wypłaty i rozliczania świadczeń socjalnych wypłacanych na Pani/Pana wniosek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 4. Podstawą prawną Pani/Pana przetwarzania danych  jest ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania (np.US)
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń z nimi związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia (w  przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane), o ile pozwalają na to przepisy prawa, prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy lub na podstawie udzielonej zgody.
 9. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku i korzystania ze świadczeń ZFŚS.
 11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o  sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku realizacją procesu kształcenia z  wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku ze zdalnym nauczaniem jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku ul. Wiejska 29 , 87-800 Włocławek
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się poprzez: email: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
 3. Dane osobowe pracowników Szkół/Placówek  będą przetwarzane w celu kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz 6 ust. 1 lit. e RODO (realizacja wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym dane osobowe zostaną udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach kształcenia  na odległość.
 6. Pani/Pana dane nie są przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) w celu realizacji  nauki zdalnej. W takim przypadku Pani/Pana dane są odpowiednio zabezpieczone co gwarantuje dostawca usługi (np. Office 365) w stosownej umowie z Administratorem.  Wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas korzystania z platformy.
 8. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia kształcenia na odległość jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Bez przetwarzania ww. danych osobowych realizacja kształcenia na odległość nie będzie możliwa.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, w przypadkach o których mowa w art. 15 RODO;
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 16 RODO;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

11). Pani/Pana/ dane osobowe mogą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i mogą  podlegać profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku, ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek  kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@zsmwlo.edu.pl

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl)

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,

c) zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych: nazwa obejmująca imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, adres e - mail oraz telefon.

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,

b) pkt 3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

11. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Danych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku, dalej jako  Szkoła, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły z siedzibą we Włocławku, ul. Wiejska 29, 87-80 Włocławek, adres e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl  tel. 054 231 19 88
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
  w sprawie ochrony swoich danych pod numerem telefonu (54) 427 01 58, e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl lub pisemnie na adres siedziby CUWPO ul. Wojska Polskiego 27, 88-231 Włocławek.
 3. Monitoring wizyjny działa w Zespole Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku  od 2007 roku, co oznacza, iż  Szkoła nie wprowadza – lecz kontynuuje monitoring wizyjny jako niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.  
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów
  i pracowników  Szkoły oaz ochrony mienia na terenie placówki na podstawie

art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 910 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz
art. 222 § 1 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w związku
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Monitoring wizyjny obejmuje: elewacje budynku, drzwi wejściowe oraz boczne, korytarze Szkoły.
 2. Dane osobowe przechowywane są na elektronicznym nośniku maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Zaznaczyć należy, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu
  z monitoringu dla celów dowodowych w postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy.
 3. Zapisy z monitoringu wizyjnego będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Wstęp na obszar monitorowany poświadcza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w postaci monitoringu w zakresie wskazanym w pkt 3 i 4. Konsekwencją odmowy przetwarzania danych w postaci wizerunku jest brak możliwości przebywania na terenie Placówki.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO.

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO  W ZASOBACH ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU

OGÓLNE POSTANOWIENIA    

§ 1

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach wraz z ich otoczeniem pozostających w zasobach Zespołu Szkół  Muzycznych  we Włocławku, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczania i udostępniania zgromadzonych danych.

§ 2

 1. W Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  reprezentowanej przez Dyrektora Szkoły Romana Kozickiego  w zakresie zastosowania monitoringu kieruje się zasadą adekwatności tj.: administrator danych osobowych może pozyskiwać jedynie te dane, co do których istnieje uzasadnienie formalnoprawne ich pobierania oraz zasadą proporcjonalności tj.: doboru stosownej technologii monitoringu.
 2. Przed instalacją monitoringu przeanalizowano następujące aspekty:
 1. nadzór eksploatacyjny,
 2. bezpieczeństwo fizyczne oprogramowania jak i urządzeń systemu monitorującego,
 3. szkolenia personelu zajmującego się systemem monitorującym,
 4. zapewnienia adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu bezpiecznego przechowywania oraz archiwizacji  nagrań z monitoringu.
 1. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego określa:
 1. zasady stosowania systemu monitoringu,
 2. zakres stosowania systemu monitoringu,
 3. zasady rejestracji, zapisu oraz zabezpieczenia monitoringu,
 4. regulacje związane z udostępnieniem zapisu z monitoringu.

§ 3

PODSTAWA PRAWNA

 1. Przesłanki umożliwiające funkcjonowanie monitoringu na terenie Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku mają odzwierciedlenie w następujących podstawach prawnych:
 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04),
 2. Ustawa prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 996),
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2018r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018 r.),
 4. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.).
 1. Administrator danych ma świadomość, że zapis z monitoringu nie zawsze stanowi zbiór danych osobowych w ścisłym znaczeniu, co nie zwalnia jednocześnie placówki z obowiązku zabezpieczania takowych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 4

CEL ZASTOSOWANIA MONITORINGU

 1. Celem zastosowania systemu monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników, nauczycieli i rodziców oraz osób przebywających na terenie jednostki. Ze względu na to, iż jednostka przeznacza stosowne środki finansowe na inwestycje w kontekście prac remontowo-budowlanych, istnieje również prawnie usprawiedliwiony cel rejestracji zdarzeń w zakresie kradzieży oraz dewastacji mienia. System rejestracji takich zdarzeń umożliwi identyfikację sprawców oraz odzyskanie potencjalnie utraconego mienia.

§ 5

ZAKRES STOSOWANIA MONITORINGU

 1. System monitoringu składa się z następujących elementów:
 1. kamera rejestrująca zdarzenie-25 sztuk,
 2. urządzenie rejestrujące oraz zapisujące materiał wideo na urządzeniu twardodyskowym lub nośniku zewnętrznym (magnetyczny, optyczny, magnetooptyczny i półprzewodnikowy) -2 sztuki.
 1. Zakres możliwie przetwarzanych informacji  w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę:
 1. Imię i nazwisko,
 2. Czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
 3. Sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.
 1. Rejestracji i zapisywaniu materiału wideo na urządzeniu twardodyskowym lub nośniku zewnętrznym (magnetyczny, optyczny, magnetooptyczny i półprzewodnikowy) podlega obraz video bez rejestrowania dźwięku.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo, a zapis z monitoringu przechowywany jest na elektronicznym nośniku przez okres 10 dni. Zaznaczyć należy, że okres ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące, chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu z monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.
 3. Udostępnianie kopii zapisów z systemu monitoringu odbywa się na zasadach ściśle określonych w przepisach prawa.

§ 6

MIEJSCA STOSOWANIA MONITORINGU

 1. Miejsca objęte monitoringiem obejmują części wewnętrzne infrastruktury szkoły :
 1. korytarze
 2. wejście główne  
 3. szatnie

4) klatki schodowe

5) zewnątrz budynek

6) piwnica

 1. Miejsca objęte monitoringiem dotyczą zamkniętej przestrzeni publicznej, za którą uznaje się obiekt ogrodzony jak i pomieszczenia w budynku.

§ 7

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą monitoringu jest spełniany względem tych osób za pomocą tablic informujących o zainstalowanym monitoringu. Tablice są zamieszczone w miejscu na tyle widocznym, że spełnienie obowiązku informacyjnego po stronie administratora jednostki nie budzi wątpliwości. Dodatkowo, jednostka zamieszcza graficzny znak informujący o stosowaniu monitoringu w obszarze jej siedziby tj.  piktogram kamery. Ponadto, pracownicy, uczniowie i rodzice zostali poinformowani o możliwości zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz szczegółami dotyczącymi monitoringu. Szczegółowe informacje znajdują się również na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkol Muzycznych we Włocławku oraz na stronie internetowej placówki.
 2. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności / zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego.
 3. Biorąc pod uwagę  art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, jednostka stosuje monitoring z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności pracowników. Pracodawca ma obowiązek informacyjny również względem pracowników zatrudnionych w instytucji, w ramach której stosuje się urządzenia monitorujące.

§ 8

UDOSTĘPNIANIE ZAPISU Z MONITORINGU OBIEKTU

 1. Osobami upoważnionymi do obserwowania obrazu są:
 1. Dyrektor szkoły.
 2. Zapis monitoringu może być udostępniony za zgodą administratora danych tylko:
 3. pracownikom administracyjnym, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz podjęcia właściwych oddziaływań w tym zakresie,
 4. innym osobom trzecim, które udowodnią swój interes prawny, co do otrzymania wyżej wymienionego zapisu.
 1. Wnioski  wniesione od innych osób niż wymienione w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

§ 9

OKRES OBOWIĄZYWANIA

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta szkoły w związku z wydaniem duplikatu świadectwa

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena  mieszczący się przy ul. Wiejskiej 29, 87- 800 Włocławek.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

2. pod numerem telefonu: 54 427 01 58

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o wydanie duplikatu świadectwa.

2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze polegający na rozpatrzeniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa, sporządzeniu i wydaniu duplikatu świadectwa, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, usługi pocztowe, kurierskie, ochronę osób i mienia, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Klauzula informacyjna - absolwent szkoły - wydanie duplikatu świadectwa

2 z 2

2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych – podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji Państwa wniosku.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – udostępnianie informacji publicznej

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena  mieszczący się przy ul. Wiejskiej 29, 87- 800 Włocławek.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

2. pod numerem telefonu: 54 427 01 58

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej i jej udostępnienia.

2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze polegający na rozpatrzeniu wniosku o dostęp do informacji publicznej i jej udostępnieniu, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

4. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Państwa żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych kontaktowych może uniemożliwić udostępnienie żądanych informacji.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

X. INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

A. W związku z przetwarzaniem Państwa i Państwa dzieci (w tym dzieci, dla których są Państwo opiekunami prawnymi) danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018 r., Nr 127, str. 2); zwanego dalej w skrócie „RODO”, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Państwa danych osobowych (tj. uczniów i rodziców/opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena mieszczący się przy ul. Wiejskiej 29, 87- 800 Włocławek.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1. pod adresem poczty elektronicznej: jolejniczakcuwpo.wloclawek.pl

2. pod numerem telefonu: 54 427 01 58 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w związku z realizacją celów oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Podstawą prawną zbierania Państwa danych osobowych jest :

2.1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe; ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty; ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2.2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.: niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

2.3. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

2.4. art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj.: niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym.

3. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Państwa zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia Państwa sprawy.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotów publicznych uczestniczących w procesie edukacji, organów władzy publicznej;

2. podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, usługi pocztowe, kurierskie, ochronę osób i mienia, usługi transportowe, ochronę danych osobowych, archiwizację i niszczenie dokumentów, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

V. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO.

Administrator, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych, do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z takich serwisów jak Facebook, YouTube, Instagram. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein). Jednocześnie Facebook posiada certyfikat EU – US – Privacy Shield, tzn. w ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, Komisja stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności tego portalu. Pod tym adresem znaleźć można dalsze informacje o przysługujących Państwu prawach i ustawieniach, jakie można zastosować, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe m.in. w USA i stosuje się do zasad Tarczy Prywatności EU – USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3. usunięcia swoich danych osobowych,

4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5. przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Nie wszystkie Pani/Pan żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia.

VIII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią/Pana podane, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzania Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy. Stawki 2, 00-  193 Warszawa.

X. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Państwa danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy, a podanie danych być niezbędne dla określonego celu. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Jeśli nie poda Pan/Pani danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy obowiązku, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej (w tym realizacji zadań względem ucznia), a także konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Podanie przez Państwa danych dodatkowych (nieobowiązkowych), w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa, jest dobrowolne.

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

B. Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, a zostały podane przez inne podmioty lub osoby – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy nadto, że:

I. KATEGORIE DANYCH.

W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane teleadresowe i kontaktowe (np. adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane pozwalające na weryfikację tożsamości (np. serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane dotyczące pokrewieństwa. Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.

II. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH.

Państwa dane osobowe pochodzić będą od osób występujących z żądaniem załatwienia sprawy (np. rodziców lub opiekunów prawnych dziecka), a także ze źródeł publicznych, prowadzonych przez odpowiednie organy administracji publicznej.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy9 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół im. Czesława Niemena we Włocławku, ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek,

2. kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@zsmwlo.edu.pl lub pod numerem telefonu: 54 427 01 58 

3. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą

poczty elektronicznej (adres e-mail: jolejniczakcuwpo.wloclawek.pl lub pod numerem telefonu: 54 427 01 58   )

4. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu

informacyjnym, promocyjnym i publikacji Twojego wizerunku na stronach internetowych i

profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie,

tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody w oparciu o art.

6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Twoje dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane do czasu wycofania przez

Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu.

7. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz

podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

8. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Ciebie

dotyczących,ichsprostowania,usunięcia,ograniczeniaprzetwarzaniaorazprzenoszeniadanych.

1. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie

Oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej:

sekretariat@zsmwlo.edu.pl;

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie

danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy.

11. Przetwarzanie Twoich danych może podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w

tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

 I.  Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena  we Włocławku, ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek.

II.  Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan  się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 4270158, e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III.  Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu:

 1. rekrutacji na podstawie Pani/ Pana  zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 2. wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 li. c RODO);
 4. ponieważ przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest  niezbędne do ochrony Pani/Pana  żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 5. realizacji ustawowych zadań Poradni, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana  danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych

Dane Pani/Pana będą przechowywyane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne, t. j., do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji, a po jego upływie zostaną zniszczone lub na Pani/Pana wniosek zwrócone.

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: Dyrektor Szkoły Zastępca Dyrektora i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z  wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 IX. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

 Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pan  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracownika – uczestnika PPK

W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej jako ustawa o PPK), która ma zastosowanie do Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena  we Włocławku od 1 stycznia 2021 roku oraz obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena    we Włocławku, 87-800 Włocławek (tel. 054 231 19 88, e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl)

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 427-01-58,
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu konieczności zrealizowania przez Administratora Danych, jako podmiotu zatrudniającego w rozumieniu ustawy o PPK, ciążących na Nim obowiązków prawnych wynikających z ustawy o PPK w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wynika
z obowiązujących przepisów prawa, tj. przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

 1. Odbiorcy danych

Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: instytucji finansowej w rozumieniu ustawy o PPK, z którą Administrator Danych zawarł przewidzianą w ustawie o PPK umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK.

 1. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
  lub organizacji międzynarodowej

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o PPK w ramach procesu przetwarzania przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do sprzeciwu,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami ustawy o PPK.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator Danych Osobowych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (m.in. w zakresie wizerunku) dla celów informacyjnych

i promocyjnych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem   Danych   Osobowych jest Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku reprezentowana przez Dyrektora, ul. Wiejska 29,  87-800 Włocławek (adres e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl tel. 054 231 19 88)

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl , telefonicznie: 54 4270158 lub pisemnie na adres siedziby Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a RODO) w związku z realizacją celów informacyjnych i promocyjnych Administratora, w szczególności budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

IV. Okres przechowywania danych

Pani/Pan dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa lub do wycofania zgody. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

V. Odbiorcy danych

Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku ucznia w Internecie/gazetce szkolnej/tablicach szkolnych, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator danych będzie mógł przekazywać dane podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.

VI. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Administrator co do zasady nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych, jednak z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach serwisów społecznościowych, mogą one zostać przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem takich serwisów jak: Facebook. YouTube. Instagram. Administrator nie ma jednak kontroli nad tym jakie dane gromadzi dostawca serwisów internetowych lub wtyczek.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

VIII. Prawo do cofnięcia zgody

W stosunku do danych osobowych, które zostały podane, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dpo momentu jej wycofania.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane.

 

Administrator Danych Osobowych