Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku od 1 września 2021 r.
Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych im. Cz. Niemena we Włocławku od 1 września 2021 r.
 
1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Ich opiekunowie oraz domownicy nie mogą przebywać na kwarantannie lub izolacji.
2.  Dla ucznia przebywającego na kwarantannie lub ucznia, który nie może ze względów epidemiologicznych uczestniczyć w zajęciach, w miarę możliwości organizacyjnych nauczyciele mogą zorganizować nauczanie zdalne.
3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 metra.
5. Uczniowie kl. I – III OSM I st.  oraz PSM I i II st. wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły  głównym  wejściem. Uczniowie kl. IV – VIII OSM I st. korzystają z wejścia od strony dziedzińca.
6. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły,
tj. do przedsionka szkoły, z zachowaniem następujących zasad:
a) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem,
b) dystans 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem,
c) dystans 1,5 metra od pracowników szkoły,
d) rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
W przedsionku szkoły może przebywać jednorazowo 6 osób (uwzględniając rodziców i uczniów). Rodzice oczekujący na swoje dzieci nie mogą przebywać w częściach wspólnych budynku.
7. Rekomenduje się organizację spotkań z nauczycielami w sposób zdalny lub telefoniczny z ograniczeniem do minimum spotkań indywidualnych w szkole ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
8. Rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych OSM i PSM I st. C - 6 mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły do 24 września 2021 r. z zachowaniem następujących zasad:
a) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem,
b) dystans 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem,
c) dystans 1,5 metra od pracowników szkoły,
d) rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
9. Uczniowie, czekając na wejście do szkoły, szatni albo sali lekcyjnej zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), unikają przebywania w grupie.
10. Wszyscy uczniowie wchodzący na teren szkoły zobligowani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
11. Podczas korzystania z szatni ustala się ruch jednokierunkowy w celu ułatwienia zachowania dystansu między uczniami.
12. Po opuszczeniu szatni uczeń przechodzi pod salę lekcyjną i oczekuje na rozpoczęcie zajęć.
13. Uczeń oczekując na rozpoczęcie zajęć z instrumentu głównego lub innych zajęć artystycznych zobowiązany jest do przebywania w wyznaczonych miejscach: hol na parterze lub hoI na I piętrze. Uczniowie oczekujący na zajęcia nie mogą przebywać na  II piętrze.
14.  Wejście na teren ZSM osoby spoza szkoły zostaje udokumentowane w zeszycie ewidencji wejść przez wpis zawierający: imię i nazwisko wchodzącego, nr telefonu, datę i godzinę wejścia.
15. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w trakcie przebywania na korytarzach szkolnych, szatniach, toaletach, sali kameralnej i sali koncertowej (w częściach wspólnych budynku).
16. Nauczycielom, którzy podczas prowadzenia zajęć nie mogą zachować odstępu 1,5 m od uczniów zaleca się stosowanie maseczek lub przyłbic, zakrywających nos i usta.
17. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się tylko na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. Posiadanie własnych przyborów dotyczy również zajęć w świetlicy szkolnej. Uczniowie mają zakaz dzielenia się jedzeniem i piciem.
18. Uczniom i pracownikom szkoły mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym w zależności od potrzeb.
19. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowany  w izolatorium. Szkoła  niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów, którzy zobowiązani są  w trybie  pilnym odebrać ucznia ze szkoły.
20. Każda klasa ma przypisaną jedną salę, w której odbywa się większość zajęć lekcyjnych. W salach uczniowie rozmieszczeni są w pojedynczych ławkach z zachowaniem dystansu społecznego.
21. Sale lekcyjne oraz korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
22. Uczniowie spędzają przerwy w miejscach, które zostaną do tego wyznaczone.
23. Uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą i mydłem oraz do ich dezynfekcji:
a) po przyjściu do szkoły,
b) przed jedzeniem,
c) po skorzystaniu z toalety,
d) przed zajęciami z wykorzystaniem klawiatury np. informatyka, fortepian,
e) przed zajęciami z instrumentu głównego.
24. Sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne i podłoga w sali gimnastycznej zostają zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
25. Klamki, poręcze oraz włączniki na terenie szkoły są  dezynfekowane na bieżąco, nie rzadziej niż co 2 godziny.
26. Dla książek i innych materiałów bibliotecznych wprowadza się okres kwarantanny trwający 2 dni.
27. Nauczyciele są zobowiązani do nieustannego przypominania uczniom o konieczności przestrzegania bezpieczeństwa sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem częstego właściwego mycia rąk i konieczności zachowania dystansu społecznego.
28. Rodzice są zobowiązani do śledzenia na bieżąco zamieszczanych informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 
 
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy i uczniowie nie mogą przychodzić do szkoły, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 22 2500115, 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku stwierdzenia u ucznia lub pracownika objawów zakażenia należy go bezwzględnie odizolować w wyznaczonej sali (izolatorium) i wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup uczniów.
3. Osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobą podejrzaną o zarażenie bezzwłocznie zabezpieczają się w dostępne środki ochrony osobistej.
4. Należy niezwłocznie zawiadomić o zaistniałej sytuacji powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i dyrektora szkoły oraz postępować według ich zaleceń.
5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub uczeń podejrzany o zakażenie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację.
7. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w punkcie 1 ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części(-ach) szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie w celu ustalenia z powiatowym inspektorem sanitarnym dalszej drogi postępowania.