Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Tryb pracy i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Tryb pracy  i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena w okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie zajęcia szkolne zostają zawieszone. Informacja o  okresie zawieszenia zajęć jest przekazywana uczniom oraz rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego i strony internetowej szkoły. Szkoła realizuje nauczanie w trybie kształcenia na odległość wykorzystując narzędzia dostępne dla wszystkich podmiotów szkoły, w tym w szczególności: dziennik elektroniczny, poczta elektroniczna, telefony komórkowe, komunikatory.
2. Dyrektor szkoły z wicedyrektorami oraz kierownikami sekcji koordynuje pracę poszczególnych nauczycieli biorąc pod uwagę możliwości techniczne i umiejętności TIK wszystkich podmiotów biorących udział w kształceniu na odległość.  
3.  Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących oraz ogólnomuzycznych  na bieżąco dokonują wyboru  treści programowych dopasowując do nich narzędzia oraz formy przekazu. Ustalają plan zajęć dla konkretnej grupy, klasy uczniów. Plan uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości podejmowania przez uczniów intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. Nauczyciele instrumentaliści realizują materiał nauczania określony w planach pracy poszczególnych sekcji.
4. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się za pomocą ustawicznego  kontaktu uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów odbywa się za pomocą: pisemnych prac przesyłanych nauczycielom na pocztę elektroniczną, wypełnionych kart pracy, bieżącego oceniania aktywności uczniów w trakcie zajęć prowadzonych on-line, odsłuchania przesłanych plików audio lub wideo z realizacją bieżącego materiału. Uczeń i rodzice będą na bieżąco informowani o postępach  oraz ocenach uzyskanych przez uczniów za pomocą  dziennika elektronicznego i innych dostępnych narzędzi elektronicznych.
5. Ze względu na specyfikę szkolnictwa artystycznego oraz różnorodność form prowadzenia zajęć, warunki i sposoby:
-  przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
-  ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny,
- zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,
zostaną  ustalone w zależności od okresu trwania czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.  Szczegóły będą konsultowane z organem nadzoru pedagogicznego – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
6. Warunki, sposoby i terminy przeprowadzenia egzaminu dyplomowego zostaną ustalone w zależności od okresu trwania czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. Szczegóły będą konsultowane z organem nadzoru pedagogicznego – Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
7. Nauczyciele dokumentują przeprowadzenie  zajęć lekcyjnych poprzez:
-   odpowiednią adnotację  w dzienniku elektronicznym (OSM I st.), 
- ewidencję przeprowadzonych zajęć  lekcyjnych w wymiarze tygodniowym (od 25.03.2020r. do odwołania, informacja przesłana do kierowników sekcji za pomocą poczty elektronicznej – realizowany materiał i ilość przeprowadzonych zajęć - nauczyciele instrumentaliści OSM I st. oraz nauczyciele PSM I i II st.).
8. Kadra kierownicza szkoły na bieżąco aktualizuje bazę danych i  przekazuje uczniom oraz rodzicom materiały dotyczące zdalnego nauczania.
9.  Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w miarę potrzeb i w dogodnym terminie.
10. Nauczyciele dokonują modyfikacji programów nauczania skupiając się na treściach najistotniejszych, dostosowując odpowiednie metody pracy stosownie do wybranych narzędzi.
11. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem bazy danych zalecanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w tym  strony: epodreczniki.pl, strony CKE, OKE; programy telewizyjne i radiowe; materiały wskazane przez nauczyciela; zdalnenauczanie.pl; szkolawsieci.pl, materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie Centrum Edukacji Artystycznej i inne.
12. Nadzór pedagogiczny  nad kształceniem  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.