pomoc
 Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szkoła prowadzi nabór do klasy I OSM I st. w trybie postępowania uzupełniającego. Wnioski można składać do 29 lipca 2022 r.  
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku  ogłasza rekrutację  na rok szkolny 2022/2023 do :
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia - dzieci od 6 roku życia 
1. Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego w tym samym zakresie co wszystkie szkoły podstawowe (ośmioletni cykl kształcenia).
2. W naszej szkole uczymy języka: angielskiego i francuskiego.
3. W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzimy naukę gry na:
 • fortepianie
 • organach
 • gitarze
 • skrzypcach
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • akordeonie
 • flecie
 • oboju
 • klarnecie
 • saksofonie
 • trąbce
 • waltorni
 • perkusji
4. Muzykowanie zespołowe odbywa się w klasach starszych na zajęciach:
 • chóru
 • zespołu instrumentalnego
5. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach od 6:45 do 16:00 oraz obiady w stołówce.
6. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy opiekę:
 • pedagoga
 • psychologa
 • logopedy
Państwowej Szkoły  Muzycznej I stopnia – dzieci i młodzież od 6 do 16 lat (nauka w trybie popołudniowym)
1. Szkoła  o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin końcowy, dająca podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego.
2. W szkole prowadzimy naukę gry na:
 • fortepianie
 • organach
 • gitarze
 • skrzypcach
 • altówce
 • wiolonczeli
 • kontrabasie
 • akordeonie
 • flecie
 • oboju
 • klarnecie
 • saksofonie
 • trąbce
 • puzonie
 • waltorni
 • perkusji
3. Muzykowanie zespołowe odbywa się w klasach starszych na zajęciach:
 • chóru
 • zespołu instrumentalnego
 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (wydział instrumentalny) – młodzież w wieku ponad 10 lat (nauka w trybie popołudniowym – sześcioletni cykl kształcenia)
1. Szkoła umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego.
2. Uczniowie w trakcie nauki rozwijają technikę gry solowej, kameralnej i orkiestrowej.
 
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (wydział wokalny) – młodzież od 16 lat (nauka w trybie popołudniowym – czteroletni cykl kształcenia).
1. Szkoła umożliwiająca uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego.
2. Uczniowie w trakcie nauki rozwijają technikę śpiewu solowego, zespołowego, dykcji i recytacji, zdobywają umiejętności aktorskie i estradowe.
 
Jesteśmy szkołą bezpłatną !
Wniosek rekrutacyjny na rok szkolny 2022/2023 dostępny jest w dziale „Do pobrania” - Rekrutacj​a
Wnioski rekrutacyjne można składać do sekretariatu szkoły w dniach poniedziałek – piątek, w godzinach 7:30 – 15:30 lub wysłać pocztą elektroniczną  na adres: sekretariat@zsmwlo.edu.pl
Terminy składania wniosków rekrutacyjnych:
do OSM I st. – do 29 lipca 2022 r. 
Poniżej zamieszczamy link, pod którym znajdują się prezentacje instrumentów, występy uczniów i nauczycieli:
https://www.youtube.com/channel/UCMyNKHMe1xJE1NLXHSpIMRA/featured
 
ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły - Zasady i tryb przyjmowania uczniów do ZSM.
Niniejszy dokument określa  formę i zakres badania przydatności oraz egzaminów wstępnych, a także sposób informowania kandydatów o przyjęciu do Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.
1.  Zespół  Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku przyjmuje uczniów do klas pierwszych:
a) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl ośmioletni) i Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl sześcioletni i czteroletni) pod warunkiem uzyskania przez kandydata pozytywnego wyniku badania przydatności.
b) Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia ( cykl sześcioletni - wydział instrumentalny i cykl czteroletni - wydział wokalny) pod warunkiem zdania egzaminu wstępnego.
2. Badanie przydatności obejmuje sprawdzenie uzdolnień  muzycznych kandydata:
a) badanie słuchu muzycznego poprzez:
- wykonanie piosenki
- powtarzanie wysokości dźwięków
- powtarzanie fragmentów melorytmicznych
- rozpoznawanie ilości dźwięków we współbrzmieniu
- poczucie tonalne (zakończenie melodii na tonice)
- rozpoznawanie zmian brzmieniowych zestawów melodycznych
- rozpoznawanie wysokości dźwięków w skrajnych rejestrach
b) badanie rytmu poprzez:
- powtarzanie schematów rytmicznych
- powtarzanie rytmu z fragmentów melorytmicznych
c) badanie pamięci muzycznej poprzez:
- porównywanie 2 wzorów melodycznych
- porównywanie 2 fragmentów rytmicznych
- porównywanie 2 fragmentów melorytmicznych
3. Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje:
- egzamin  praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
- egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach kształcenia artystycznego.
4. W przypadku gdy liczba kandydatów na dany instrument jest większa niż liczba miejsc, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na inny instrument.
5. Rekrutację przeprowadza  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. W skład Komisji wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.
7. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków Komisji zespoły kwalifikacyjne, liczące co najmniej 3 osoby.
8. Komisja określa sposób i zakres badania przydatności, egzaminu wstępnego oraz dokonuje oceny kandydatów.
9. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności i egzaminu wstępnego każdego kandydata w skali 1 – 25 punktów.
10. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.
11. Komisja sporządza w trakcie badań przydatności oraz egzaminów wstępnych:
 a) protokoły indywidualne dla każdego kandydata  zawierające  ocenę poziomu uzdolnień muzycznych,
 b) protokół zbiorczy zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku oraz uzyskane przez kandydatów punktacje.
12. Do szkół muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przyjmowani są kandydaci, którzy spełnili wszystkie warunki zasad rekrutacji i w wyniku badania przydatności lub egzaminu wstępnego zostali zakwalifikowani do przyjęcia.
13. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Zespołu Szkół Muzycznych dyrektor ogłasza w terminie do dnia:
a) do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st . – do 11 kwietnia 2022 r.
b) do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. – do 24 czerwca 2022 r.
14. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami na wybrane specjalności do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych, szkoła może podać terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.