pomoc
 Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku
Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

 
 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena  we Włocławku zaprasza do nauki w:

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (dzienna szkoła podstawowa) - dzieci od 6 roku życia, składanie wniosków do 21 kwietnia 2023 r.

Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia – dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat (nauka w trybie popołudniowym), składanie wniosków do 31 maja 2023 r.

Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia Wydział Instrumentalny – młodzież w wieku ponad 10 lat (nauka w trybie popołudniowym), składanie wniosków do 31 maja 2023 r.

Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia Wydział Wokalny - młodzież w wieku od 16 lat (nauka w trybie popołudniowym), składanie wniosków do 31 maja 2023 r.
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Wnioski rekrutacyjne znajdują się w dziale Do pobrania.
Wnioski rekrutacyjne można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl
ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 11/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły - Zasady i tryb przyjmowania uczniów do ZSM.
Niniejszy dokument określa  formę i zakres badania przydatności oraz egzaminów wstępnych, a także sposób informowania kandydatów o przyjęciu do Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.
1.  Zespół  Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku przyjmuje uczniów do klas pierwszych:
a) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl ośmioletni) i Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl sześcioletni i czteroletni) pod warunkiem uzyskania przez kandydata pozytywnego wyniku badania przydatności.
b) Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia ( cykl sześcioletni - wydział instrumentalny i cykl czteroletni - wydział wokalny) pod warunkiem zdania egzaminu wstępnego.
2. Badanie przydatności obejmuje sprawdzenie uzdolnień  muzycznych kandydata:
a) badanie słuchu muzycznego poprzez:
- wykonanie piosenki
- powtarzanie wysokości dźwięków
- powtarzanie fragmentów melorytmicznych
- rozpoznawanie ilości dźwięków we współbrzmieniu
- poczucie tonalne (zakończenie melodii na tonice)
- rozpoznawanie zmian brzmieniowych zestawów melodycznych
- rozpoznawanie wysokości dźwięków w skrajnych rejestrach
b) badanie rytmu poprzez:
- powtarzanie schematów rytmicznych
- powtarzanie rytmu z fragmentów melorytmicznych
c) badanie pamięci muzycznej poprzez:
- porównywanie 2 wzorów melodycznych
- porównywanie 2 fragmentów rytmicznych
- porównywanie 2 fragmentów melorytmicznych
3. Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje:
- egzamin  praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
- egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową kształcenia w zawodach kształcenia artystycznego.
4. W przypadku gdy liczba kandydatów na dany instrument jest większa niż liczba miejsc, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na inny instrument.
5. Rekrutację przeprowadza  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. W skład Komisji wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.
7. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków Komisji zespoły kwalifikacyjne, liczące co najmniej 3 osoby.
8. Komisja określa sposób i zakres badania przydatności, egzaminu wstępnego oraz dokonuje oceny kandydatów.
9. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności i egzaminu wstępnego każdego kandydata w skali 1 – 25 punktów.
10. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.
11. Komisja sporządza w trakcie badań przydatności oraz egzaminów wstępnych:
 a) protokoły indywidualne dla każdego kandydata  zawierające  ocenę poziomu uzdolnień muzycznych,
 b) protokół zbiorczy zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku oraz uzyskane przez kandydatów punktacje.
12. Do szkół muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przyjmowani są kandydaci, którzy spełnili wszystkie warunki zasad rekrutacji i w wyniku badania przydatności lub egzaminu wstępnego zostali zakwalifikowani do przyjęcia.
13. Terminy badania przydatności i egzaminów wstępnych:
do OSM I st. – 24, 25 kwietnia 2023 r.
do PSM I i II st. – czerwiec 2023 r.
14. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Zespołu Szkół Muzycznych dyrektor ogłasza w terminie do dnia:
a) do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st . – do 28 kwietnia 2023 r.
b) do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. – do 23 czerwca 2023 r.
15. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami na wybrane specjalności do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych, szkoła może podać terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.