Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Zapisy do :
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I stopnia od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy I OSM I st. odbędą się w dn.29 marca 2019 r. o godz. 17:30 w sali 107.
Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów do klasy I PSM I i II st. odbędą się w maju br. Szczegółowe terminy zostaną podane                                                    w I połowie maja.
Badanie przydatności muzycznej kandydatów do kl. I OSM I st. odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 14:30 w sali nr 20.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Zespołu Szkół Muzycznych zostanie ogłoszona
w terminie do dnia:
a) do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st . – do 12 kwietnia 2019 r.
b) do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. – do 21 czerwca 2019 r.
Wnioski rekrutacyjne znajdują się w dziale Do pobrania.
 

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU
 
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 24/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły - Zasady i tryb przyjmowania uczniów do ZSM.
 
Niniejszy dokument określa  formę i zakres badania przydatności oraz egzaminów wstępnych, a także sposób informowania kandydatów o przyjęciu do Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.
1.    Zespół  Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku przyjmuje uczniów do klas pierwszych:
a) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl ośmioletni) i Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl sześcioletni i czteroletni) pod warunkiem uzyskania przez kandydata pozytywnego wyniku badania przydatności.
b) Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia ( cykl sześcioletni - wydział instrumentalny i cykl czteroletni - wydział wokalny) pod warunkiem zdania egzaminu wstępnego.
2. Badanie przydatności obejmuje sprawdzenie uzdolnień  muzycznych kandydata:
a) badanie słuchu muzycznego poprzez:
- wykonanie piosenki
- powtarzanie wysokości dźwięków
- powtarzanie fragmentów melorytmicznych
- rozpoznawanie ilości dźwięków we współbrzmieniu
- poczucie tonalne (zakończenie melodii na tonice)
- rozpoznawanie zmian brzmieniowych zestawów melodycznych
- rozpoznawanie wysokości dźwięków w skrajnych rejestrach
b) badanie rytmu poprzez:
- powtarzanie schematów rytmicznych
- powtarzanie rytmu z fragmentów melorytmicznych
c) badanie pamięci muzycznej poprzez:
- porównywanie 2 wzorów melodycznych
- porównywanie 2 fragmentów rytmicznych
- porównywanie 2 fragmentów melorytmicznych
 
3. Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia składa się z:
- egzaminu  praktycznego z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
- egzaminu ogólnomuzycznego,  ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji słuchowych

   kandydata.
 
4. W przypadku gdy liczba kandydatów na dany instrument jest większa niż liczba miejsc, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na inny instrument.
5.  Rekrutację przeprowadza  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. W skład Komisji wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.
7. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków Komisji zespoły kwalifikacyjne, liczące co najmniej
3 osoby.
 
8. Komisja określa sposób i zakres badania przydatności, egzaminu wstępnego oraz dokonuje oceny kandydatów.
 
9. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności i egzaminu wstępnego każdego kandydata w skali 1 – 25 punktów.
10. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.
 
11. Komisja sporządza w trakcie badań przydatności oraz egzaminów wstępnych:
 a) protokoły indywidualne dla każdego kandydata  zawierające  ocenę poziomu uzdolnień muzycznych,
 b) protokół zbiorczy zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku oraz uzyskane przez kandydatów punktacje.
12. Do szkół muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przyjmowani są kandydaci, którzy spełnili wszystkie warunki zasad rekrutacji i w wyniku badania przydatności lub egzaminu wstępnego zostali zakwalifikowani do przyjęcia.
13. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do  Zespołu Szkół Muzycznych dyrektor ogłasza w terminie do dnia:
 
a) do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st . – do 12 kwietnia 2019 r.
b) do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. – do 21 czerwca 2019 r.
14. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami na wybrane specjalności do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych, szkoła może podać terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.