Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do :
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I stopnia 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Do 5 czerwca 2020 r. 
Wnioski rekrutacyjne znajdują się w dziale Do pobrania.
Wnioski rekrutacyjne można przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zsmwlo.edu.pl
 
ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. CZESŁAWA NIEMENA WE WŁOCŁAWKU
 
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 11/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły - Zasady i tryb przyjmowania uczniów do ZSM.
 
Niniejszy dokument określa  formę i zakres badania przydatności oraz egzaminów wstępnych, a także sposób informowania kandydatów o przyjęciu do Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.
1.  Zespół  Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku przyjmuje uczniów do klas pierwszych:
a) Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl ośmioletni) i Państwowej  Szkoły Muzycznej I stopnia (cykl sześcioletni i czteroletni) pod warunkiem uzyskania przez kandydata pozytywnego wyniku badania przydatności.
b) Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia ( cykl sześcioletni - wydział instrumentalny i cykl czteroletni - wydział wokalny) pod warunkiem zdania egzaminu wstępnego.
2. Badanie przydatności obejmuje sprawdzenie uzdolnień  muzycznych kandydata:
a) badanie słuchu muzycznego poprzez:
- wykonanie piosenki
- powtarzanie wysokości dźwięków
- powtarzanie fragmentów melorytmicznych
- rozpoznawanie ilości dźwięków we współbrzmieniu
- poczucie tonalne (zakończenie melodii na tonice)
- rozpoznawanie zmian brzmieniowych zestawów melodycznych
- rozpoznawanie wysokości dźwięków w skrajnych rejestrach
b) badanie rytmu poprzez:
- powtarzanie schematów rytmicznych
- powtarzanie rytmu z fragmentów melorytmicznych
c) badanie pamięci muzycznej poprzez:
- porównywanie 2 wzorów melodycznych
- porównywanie 2 fragmentów rytmicznych
- porównywanie 2 fragmentów melorytmicznych
3. Egzamin wstępny do Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia składa się z egzaminu  praktycznego
z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.
4. W przypadku gdy liczba kandydatów na dany instrument jest większa niż liczba miejsc, dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na inny instrument.
5. Rekrutację przeprowadza  Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
6. W skład Komisji wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.
7. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków Komisji zespoły kwalifikacyjne, liczące co najmniej 3 osoby.
8. Komisja określa sposób i zakres badania przydatności, egzaminu wstępnego oraz dokonuje oceny kandydatów.
9. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badania przydatności i egzaminu wstępnego każdego kandydata w skali 1 – 25 punktów.
10. Ostateczna liczba punktów uzyskana przez kandydata decyduje o jego miejscu na liście osób przyjętych bądź nieprzyjętych do szkoły.
11. Komisja sporządza w trakcie badań przydatności oraz egzaminów wstępnych:
 a) protokoły indywidualne dla każdego kandydata  zawierające  ocenę poziomu uzdolnień muzycznych,
 b) protokół zbiorczy zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku oraz uzyskane przez kandydatów punktacje.
12. Do szkół muzycznych w Zespole Szkół Muzycznych we Włocławku  przyjmowani są kandydaci, którzy spełnili wszystkie warunki zasad rekrutacji i w wyniku badania przydatności lub egzaminu wstępnego zostali zakwalifikowani do przyjęcia.
13. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół Muzycznych dyrektor ogłosi  w ciągu 7 dni od przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.
14. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostanie ogłoszona do dnia 14 sierpnia 2020 r.
15. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami na wybrane specjalności do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych, szkoła może podać terminy uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.