Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

ODBIÓR WYNIKÓW I ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W dniu 31.07.2020r od godz.8:30, w sekretariacie szkoły absolwenci klasy VIII OSM I st. (ew.rodzice/opiekunowie prawni) będą mogli odbierać zaświadczenia egzaminacyjne  przygotowane przez OKE.
Wchodzący do szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego, w tym szczególnie:
  • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
  • dezynfekcji rąk,
  • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
  • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczeń.
  • Przedłożenia dokumentu potwierdzającego tożsamość odbierającego  (dot.rodziców/prawnych opiekunów)